Tuesday, September 2, 2014

10 ປີ, 13 ແຂວງ, 500 ຄົນ...

ໂຄງການວິທະຍຸ ໄວໜຸ່ມ ໄດ້ເລີ່ມມາແຕ່ທ້າຍປີ 2004 ຈາກ 3 ແຂວງ(ອຸດົມໄຊ,ຫລວງພະບາງ ແລະ ຈຳປາສັກ) ມາເປັນ 8 ແຂວງໃນປີ 2007  (ອຸດົມໄຊ,ຫລວງພະບາງ,ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງວຽຈັນ) ແລະ ເພີີມຂຶ້ນເປັນ 13 ແຂວງ ໃນປັດຈຸບັນ(ອຸດົມໄຊ,ຫລວງພະບາງ,ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງວຽຈັນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,ໄຊຍະບູລີ, ຫົວພັນ, ຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ອັດ ຕະປື) ໃນນີ້ໄດ້ຜລິດລາຍການ ນອກຈາກພາສາພາສາລາວແລ້ວຍັງມີ: ພາສາກຶມໝຸ(ຫຼວງພະບາງ), ພາສາມົ້ງ(ໄຊຍະບູລີ) ແລະ ພາສາອາຄ່າ(ອຸດົມໄຊ))
(ຂອບໃຈທີ່ຕິດຕາມ)

No comments:

Post a Comment