Friday, May 2, 2014

ດົນໆພົບກັນເທື່ອໜຶ່ງ

ເນື່ອງຈາກມີການປ່ຽນແປງດ້ານບຸກຄະລາກອນທີມງານວິທະຍຸໄວໜຸ່ມ ບາງແຂວງ ພວກເຮົາຈຶ້ງຕ້ອງໄດ້ໄປຊ່ວຍເຫລືອ
ລາຍລະອຽດສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຕໍ່ໄປນີ້

No comments:

Post a Comment