Tuesday, July 19, 2011

ຄວາມເປັນມາຂອງພວກເຮົາ Background


ວັດຖຸປະສົງຂອງໂຄງການວິທະຍຸໄວຫນຸ່ມ-The Aim ofYouth radio project.
ໂຄງການນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ໄວຫນຸ່ມ ໃນການໂຄສະນາ ສິດທິຂອງຕົນ ໂດຍຜ່ານລາຍການ ວິທະຍຸ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ປຸກລະດົມຊຸມຊົນ.Strengthen young people’s abilities to advocate for their rights through radio and community mobilization....

ທີມງານວິທະຍຸໄວຫນຸ່ມໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານYouth radio teams needed:
1. ຄວາມຮູ້ໃນການຜະລິດລາຍການວິທະຍຸໄວຫນຸ່ມ ເຊັ່ນ: ການຂຽນສະກິບ (script), ການສຳພາດ, ການຕັດຕໍ່ສຽງ, ການເວົ້າອອກອາກາດ ແລະ ອື່ນໆ. Knowledge of radio production, including script writing, interviewing, editing and on air presentation.
2. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດທິເດັກ / Understanding of child rights related issues
3. ຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ ສື່ໂຄສະນາ ສຸຂະສຶກສາ ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວ ປຸກລະດົມຊຸມຊົນ/ Ability to use IEC materials for community outreach activities

ຜົນສຳເລັດທີ່ຍາດມາໄດ້ / The results to date:
1) ລາຍການວິທະຍຸໄວຫນຸ່ມອອກອາກາດຢ່າງສະຫມ່ຳສະເຫມີໃນແຕ່ລະອາທິດ ໃນ 12 ແຂວງ / Youth radio shows on air weekly in 12 provinces.
2) ລາຍການວິທະຍຸທັກສະຊີວິດ ແມ່ນໄດ້ອອກອາກາດແຕ່ລະອາທິດທີ່ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ທີ່ວຽງຈັນ Weekly life-skills based youth radio show on air in Vientiane.

3) ຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບສິດທິເດັກໄດ້ເພີ່ມຂື້ນໃນສັງຄົມ
Public awareness of child rights increased .
ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວຫນຸ່ມ
Step towards youth participation.

ທິມງານວິທະຍຸໄວຫນຸ່ມ/ Each Youth Radio Team comprises.
- ໄວຫນຸ່ມ ຢ່າງຫນ້ອຍ 10 ຄົນ ຈາກ ສູນວັດທະນະທຳເດັກ (ຍິງ 5 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 5 ຄົນ) / At least 10 young people from Children’s Cultural Centre (5 girls and 5 boys)
- ຄູອາຈານ ຈາກ ສູນວັດທະນະທຳເດັກ / Teachers from CCC
- ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກວິທະຍຸແຂວງ/ Staff from Provincial Radio
- ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກພະແນກການຕ່າງໆ ຂອງແຂວງ/ Technical staff from provincial departments...

… ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ໂຄງການ / challenges that hinder....
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຫລື ນັກຈັດລາຍການແມ່ນ ນັກຮຽນ/ Reliance on young volunteers ...
- ການປະເມີນຄຳເຫັນຜູ້ຟັງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນດຳເນີນ ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ/ Audience/impact not sufficiently measured.- ການປ່ຽນແປງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳໂຄງການ ແລະ ທີມງານຂັ້ນແຂວງ ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ໂຄງການ / Turnover of provincial officials and youth radio staff..

ແຜນການໃນຕໍ່ຫນ້າ/ Looking to the Future.
- ຫັນປ່ຽນລາຍການບັນເທີງມາເປັນ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຊີວິດ ແກ່ໄວຫນຸ່ມ / Switch programme content to youth lifeskills - ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ກັບ ພາກສ່ວນອື່ນໆ/ Reach out to other partners- ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການແກ່ທີມງານວິທະຍຸໄວຫນຸ່ມ/ Ensure continued technical support

- ໃຫ້ບັນດານັກຈັດລາຍການຫນຸ່ມ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປັບປຸງໂຄງການ/ Involve freelance young professional DJs- ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍກຸ່ມຜູ້ຟັງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຕຳນິສົ່ງຂ່າວມາປັບປຸງລາຍການ/ Strengthen and expand listener clubs to provide feedback to youth radio- ດຳເນີນການສຳຫລວດຫາງສຽງຜູ້ຟັງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ຢ່າງສະຫມ່ຳສະເຫມີ/ Measure audience reach and impact regularly

ໂຄງການວິທະຍຸໄວໜຸ່ມ ເລີ່ມມາແຕ່ປີ 2004 ເຊິ່ງມີ 3 ແຂວງຄື:
ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ຈຳປາສັກ.
Youth radio project Start 2004-3 provinces:
Oudomxay, Luangprabang & Champask
ປັດຈຸບັນ 2012 ມີທັງໝົດ 13 ແຂວງ
Now 13 provinces of 2012
ດຽວນີ້ພວກເຮົາມີລາຍການ ຜລິດເປັນ 4 ພາສາຄື:
ພາສາລາວ, ມົ້ງ, ກຶມໝຸ ແລະ ອາຄ່າ
Now Youth radio programme producted 4 Language:
Lao,Hmong, Khmou and Akha.

Khmou DJs of Luangprabang


Hmong DJs of SAYABOURY Province


Akha DJs of OUDOMXAY Province

Youth Radio DJs of LNR
ພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ/Area of project


...ຂອບໃຈຫລາຍໆ Thanks...

No comments:

Post a Comment